فرم نظر سنجی مشتریان

روند و زمان انتظار پذیرش کالا
نحوه برخورد مسئول پذیرش
نحوه ارائه خدمات فنی
پاسخگویی و برخورد مسئول فنی
نحوه اطلاع رسانی جهت انجام خدمات
کیفیت کار و نظم پرسنل
امکان ارتباط مشتری با مراکز خدمات
مدت زمان ارائه سرویس فنی به دستگاه
MM slash DD slash YYYY
نام و نام خانوادگی

فروشگاه بر اساس گروه